Serwis Prawno-Pracowniczy nr 15 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [5 / 31] >

Aktualności

Wprowadzenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do systemu emerytalnego służb mundurowych

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn.akt K 39/13) znowelizowana została ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw która wprowadziła do systemu emerytalnego służb mundurowych także celników (aktualnie funkcjonariuszy służby celno-skarbowej). Ustawa kompleksowo reguluje wszelkie aspekty prawne poprzez ustalenie zasad nabywania jak również korzystania z...